იჯარა ნებისმიერი ვადით

იჯარა ნებისმიერი ვადით

ფართოფორმატიანი ბეჭდვა

თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციას იხილავთ უახლოეს მომავალში.

სკანირება

აპარატები იჯარით

მეორადი


დეტალურად

LibCopy

ჩვენს შესახებ

შპს კომპანიალიბკოპი”- კოლექტივი 1987 წლიდან მონაწილეობს ქსეროასლების ბიზნესში.

1995 წლიდან კომპანია იწყებს მეორადი ასლგადამღები აპარატების იმპორტს ევროპიდან.

მეორად აპარატებს, კომპანიალიბკოპი”- სერვის ცენტრში უტარდებათ სრული პროფილაქტიკა, კაპიტალური რემონტი და ტესტირება.

აღნიშნულ სამუშაოს უძღვებიანლიბკოპის სერვისცენტრი”- მაღალკვალიფიციური ინჟინრები.

აღდგენილი და ტესტირებული ასლგადამღები აპარატები მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს:

-           კომპანიალიბკოპი”- ასლგადამღებ ცენტრებს

-           მოიჯარეებს იჯარა-ლიზინგით

-           მყიდველებს გარანტიით, განვადებით, ტექნიკური მომსახურებით

2000 წლიდან კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს Ricoh პროდუქციას შემდეგი სავაჭრო ნიშნებითNashuatecRex.Rotary, Gestetner (N.R.G.).                                          

Ricoh- ეს პროდუქცია ევროპის და ამერიკის  მომთხოვნ მომხმარებელზეა გათვლილი.

 

ამით საფუძველი ჩაეყარა ახალი ფერადი და შავ-თეთრი ასლგადამღები აპარატების, ფართოფორმატიანი ასლგადამღები აპარატების, პრინტერების, სკანერების, ფაქსების, ციფრული დუბლიკატორების(მინიტიპოგრაფია) იმპორტს.

 

2000 წლიდანვე, ჩვენი ერთ-ერთი ასლგადამღები ცენტრის ბაზაზე (თბილისი, .აღმაშენე- ბლის გამზ.,99/1) ფუნქციონირება დაიწყო პოლიგრაფიულმა სალონმა, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს მომსახურების სრულ სპექტრს ამ სფეროშიკომპიუტერული დიზაინიდან საბოლოო პროდუქციამდე.


Sps “libkopi” gTavazobT meorad, ganaxlebul, aslgadamReb aparatebs

teqnikuri momsaxurebiT da uwyveti momaragebiT, garantiiT

 

ganaxlebuli aparatebi saukeTeso gadawyvetilebaa universitetebisaTvis, sabiujeto organizaciebisTvis, firmebisTvis, gamomcemlobebisTvis.

 

ganaxlebuli aslgadamRebi aparatebis ijara

 

es aprobirebuli formaa dasavleTis qveynebSi, gansakuTrebiT sabiujeto uwyebebSi. 

mas uamravi upiratesoba gaaCnia aparatebis SeZenasTan SedarebiT:      

      - rentabeloba – TiToeuli qseroasli naklebi danaxarjebiT.

      - aparatis brends, models da raodenobas irCevT mimdinare moTxovnilebis Sesabamisad.

      - ar zrunavT moZvelebuli teqnikis Camoweraze.

      - ar ixdiT qonebis gadasaxads.

      - ar zrunavT saxarji masalebiT da saTadarigo nawilebiT momaragebaze.

     - moxsnili gaqvT teqnikuri momsaxurebis problema - umTavresi problema am sferoSi.

      - igebT dros – yoveli dazianebuli detalisTvis da aparatis remontisTvis Tqven aRar mogiwevT tenderis gamocxadeba da aparatis TveobiT gaCereba.

sorteriT-stepleriT-printiT aslgadamRebi aparatebis saijaro gadasaxadi ganisazRvreba 0.025 lariT TiToeuli a-4 formatis aslisTvis.

fasi Seicavs toneris, amortizaciis da teqnikuri momsaxurebis xarjebs anu yvela xarjs   qaRaldis da eleqtroenergiis garda.

 

mcire vadiT aparatebis ijaris SemTxvevaSi fasi SeTanxmebiT.

 

       S/T da feradi printeriT beWdva, S/T da feradi qseroaslebi

 

S/T ormxrivi beWdva – 3 TeTri, calmxrivi beWdva – 3,5 TeTri.

feradi 1 gv. (a4) – 50 TeTri,  raodenobis SemTxvevaSi - faskleba

originalebis wamoReba da gamzadebuli produqciis adgilze miwodeba.

 

        S/T da feradi skanireba

      dokumentebis PDF failSi gadayvana, arqivireba – 5 TeTridan

 

          xelSekrulebis safuZvelze

 ganusazRvreli raodenoba umokles droSi,

umaRlesi xarisxi


aRniSnuli fasebi Seicavs dRg-s.

 

 

სიახლეები

(view all)
color copies
Posted on October 23, 2014
..
სხვა მომსახურება
Posted on October 13, 2014
..
ფართოფორმატიანი
Posted on October 13, 2014
..

ჩვენს შესახებ

შპს კომპანია “ლიბკოპი”-ს კოლექტივი 1987 წლიდან მონაწილეობს ქსეროასლების ბიზნესში.

1995 წლიდან კომპანია იწყებს მეორადი ასლგადამღები აპარატების იმპორტს ევროპიდან.

მეორად აპარატებს, კომპანია “ლიბკოპი”-ს სერვის ცენტრში უტარდებათ სრული პროფილაქტიკა,

კაპიტალური რემონტი და ტესტირება.

აღნიშნულ სამუშაოს უძღვებიან “ლიბკოპის სერვისცენტრი”-ს მაღალკვალიფიციური ინჟინრები. 

დეტალურად 
Scroll to Top